Endringer i inntaksreglement fra den 20.september 2018

INNTAKSREGLEMENT

Steinerskolen Gjøvik – Toten er et faglig/pedagogisk alternativ med egen godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole, og har hele landet som inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1 første ledd og opplæringslova § 2-1 tredje ledd. Søknad om skoleplass skal behandles etter forvaltningslovens regler.

Inntaksprosedyre

Skriftlig søknad sendes skolen (finnes på skolens hjemmeside eller kan bes tilsendt) eller søknad overleveres muntlig til pedagogisk leder eller
daglig leder/kontoradministrasjonen.

Inntak av elever er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Daglig leder fatter vedtak om inntak.  Etter at eleven er tatt inn, kan klasselærer, med skriftlig tillatelse fra foresatte,  innhente nødvendige opplysninger om eleven, der det er behov for det, fra den skolen barnet har gått på.

Søknadsfrist for skoleplass er 30.april for påfølgende skoleår og 20. august for inneværende skoleår. Skolestart for alle klassetrinn skjer i forbindelse med nytt skoleår. Etter 20. august stoppes inntak for gjeldende skoleår. Dette er gjeldende fra den 20.september 2018.

 Oversøking

Prioriteringsregler ved oversøking

1) Søkeren har allerede søsken ved skolen

2) Søkeren er barn av ansatt eller styremedlem ved skolen.

3) Søkeren kommer fra en barnehage eller skole som er drevet på samme grunnlag som Steinerskolen
4) Dato for søknad

Dersom søkere stiller likt avgjøres inntak ved loddtrekning.

Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Avslag på søknad

Et avslag på søknad om skoleplass er et enkeltvedtak som etter forvaltningsloven § 28 kan påklages. Klagefrist er 3 uker fra tidspunktet avslaget er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klagen sendes skolen. Skolens styre kan omgjøre et vedtak om avslag. Opprettholdes avslaget, går saken til Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans.

Foresattes forpliktelser

Ved inntak av elev forplikter foreldre/foresatte seg til å:

1) Lese gjennom skolens foreldreguide med vedlegg

2) Gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen

Det gjøres oppmerksom på at det er mulighet for å søke om redusert foreldrebidrag.

Utmelding

Ved utmelding av elever gjelder 2 måneders skriftlig oppsigelse. Foreldre/foresatte forplikter seg til å betale foreldrebidrag i oppsigelsestiden.

(Vedtatt av Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten 04.09.2018)