Endringer i inntaksreglement fra den 04.11.2019

INNTAKSREGLEMENT

Steinerskolen Gjøvik – Toten er et faglig/pedagogisk alternativ med egen godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole, og har hele landet som inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1 første ledd og opplæringslova § 2-1 tredje ledd. Søknad om skoleplass skal behandles etter forvaltningslovens regler.

Inntaksprosedyre
Skriftlig søknad sendes skolen via skolens hjemmeside, pr mail eller via søknadsskjemaer som hentes fysisk på skolen eller ønskes tilsendt pr mail eller post. Søknad kan også gjøres muntlig pr telefon ved behov.
Inntak av elever er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Daglig leder fatter vedtak om inntak. Etter at eleven er tatt inn, kan klasselærer, med skriftlig tillatelse fra foresatte, innhente nødvendige opplysninger om eleven, der det er behov for det, fra den skolen barnet har gått på.

Skolen tar kun inn elever i 1. klasse etter 15.sept, for inneværende skoleår. Med unntak av:
1) Elever som kommer fra andre Steinerskoler
2) Søsken av nåværende elever
3) Barn av ansatte i Steinerbarnehagen eller Steinerskolen

Oversøking
Prioriteringsregler ved oversøking

1) Søkeren kommer fra en annen Steinerskole
2) Søkeren har allerede søsken ved skolen
3) Søkeren er barn av ansatt.

Dersom søkere stiller likt avgjøres inntak ved loddtrekning.
Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Avslag på søknad
Et avslag på søknad om skoleplass er et enkeltvedtak som etter forvaltningsloven § 28 kan påklages. Klagefrist er 3 uker fra tidspunktet avslaget er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klagen sendes skolen. Skolens styre kan omgjøre et vedtak om avslag. Opprettholdes avslaget, går saken til Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans.

Foresattes forpliktelser

Ved inntak av elev forplikter foreldre/foresatte seg til å:
1) Lese gjennom skolens foreldreguide med vedlegg
2) Gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen

Det gjøres oppmerksom på at det er mulighet for å søke om redusert foreldrebidrag.

Utmelding
Ved utmelding av elever gjelder 2 måneders skriftlig oppsigelse. Foreldre/foresatte forplikter seg til å betale foreldrebidrag i oppsigelsestiden.

(Vedtatt av Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten) den 04.11.19