Kort om pedagogikken i Steinerskolen

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.
Dette krever fordypning som arbeidsform:
Gjennom periodeundervisning der elevene får konsentrert seg om lærestoffet gjennom 3-4 uker av gangen.
Gjennom en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles – i alle fag på alle klassetrinn.
Gjennom en engasjert lærer som fra første dag møter eleven som likeverdig, men som er tydelig i sitt lederskap overfor klassefellesskapet og elevgruppen.
Kunst er ikke primært et fag i Steinerskolen, men en måte alle fagene gripes an på. Når elevene har fått presentert lærestoffet gjennom fortelling, får de bearbeide gjennom samtale, tegning, tekst, modellering, skuespill, håndarbeid osv. Kunstnerisk og håndverksmessig bearbeiding av lærestoffet involverer mange sider ved eleven, og gjør at lærestoffet tilegnes på en personlig måte.

Steinerskolen Gjøvik-Toten jobber etter Steiners impulser, sett med nåtidens øyne.

Steinerpedagogikken i korte trekk