Spesialpedagogikk

Steinerskolen Gjøvik-Toten har rutiner for å fange opp elever med ulike vansker. Det gjelder språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi, matematikkvansker, sosial-emosjonelle vansker og konsentrasjonsvansker.

Kartlegging av fagvansker For å oppdage elever med fagvansker har skolen en plan for kartlegging. Da Steinerskolen har en annen progresjon enn offentlig skole, er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre offentlige kartleggingsprøver de første tre/fire årene. Steinerskoleforbundet har derfor utarbeidet eget kartleggingsmateriell for de yngste elevene. Se for eksempel:

Kartlegging matematikk 3. klasse Kartlegging matematikk 4. klasse Kartlegging norsk 3. klasse Kartlegging norsk 4. klasse

I 5., 8. og 9. klasse gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og matematikk.

Tiltak ved fagvansker Når det oppdages elever som strever med lesing, skriving eller matematikk, blir det tatt kontakt med foresatte. Dersom en elev eller foresatte opplever fagvansker har disse mulighet til å kontakte skolen. Deretter vil skolen kartlegge vanskene videre, da benyttes Carlsten lesetest, ordkjedetest og M-prøver (matematikk). Saksgangen i samarbeidet rundt elever med behov for faglig støtte er utformet etter § 5 i opplæringsloven.

Samarbeid ved fagvansker Spes.ped.ansvarlig samarbeider tett med de ulike klasse-og faglærerne og PPT. Ved bekymring drøfter spes.ped.ansvarlig saken med PPT, dette skjer anonymt der ikke noe annet er avtalt.

Samarbeid ved sosial-emosjonelle vansker, konsentrasjons- og utholdenhetsvansker Skolens lærere har stort fokus på trivsel og på å opparbeide gode relasjoner til hver enkelt elev. Det er også tett samarbeid mellom klassene. På denne måten er det enklere å oppdage om en elev sliter. Alle lærerne ønsker å etterstrebe en lav terskel for at elever og foresatte kan ta kontakt. Skolen har en egen plan for å skape et godt skolemiljø (Handlingsplan for et godt skolemiljø).

Eventuell kartlegging av sosial-emosjonelle vansker blir gjort i samarbeid med foresatte, pp-tjenesten og evt. BUP.

BUP – Foresatte kan kontakte barnets fastlege og få en henvisning til Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Skolen vil da også kunne få veiledning ved behov.

Tverrfaglig familieteam – Et lavterskeltilbud for familier med barn og ungdom i alderen 0-18 år som bor i Gjøvik kommune.

Spesialpedagogisk ansvarlig Evie Thomte