Eurytmifaget

Eurytmi er et fag som praktiseres i alle steinerskoler over hele verden. Musikkens og språkets grunnelementer danner utgangspunktet for eurytmisk dans, hvor oppmerksomheten rettes mot kvalitative nyanser i forhold til klanger, språklyder, puls og rytmer. I praksis forsøker man å fremstille dikt så vel som musikk inn i uttrykksfulle, eurytmisk-dansende bevegelser, gjennom å ta frem og synligjøre dynamikken i samspillet mellom rytme, melodi, bilder, farger, klanger og harmonier.
Eurytmi er et sentralt og gjennomgående kunstfag på alle klassetrinn, der et hovedmål er at elevene skal kunne gi et nyansert uttrykk for indre opplevelse gjennom kroppen. Det undervises både som et selvstendig fag og i tverrfaglige sammenhenger. Dette gjelder både i fordypning av temaer i hovedfagsperioder og andre fag, samt i forhold til små og store teaterprosjekter.

Mer om eurytmifaget