Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Fremme felles interesser
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fremmer felles interessene til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal også på ulike måter arbeide for å styrke det sosiale og pedagogiske miljøet ved Steinerskolen.

Hvem sitter i FAU?
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen Gjøvik Toten er automatisk medlemmer i Steinerskolens foreldreforening. Foreldreforeningens (eller foreldrenes) arbeidsutvalget kalles for FAU. Hver klasse velger to representanter til FAU. På FAU-møtene deltar ellers FAU-styret, skolens daglig leder og eventuelt andre gjester. Det avholdes ti månedlige møter (sept, okt, nov,des, jan, feb, mars, apr, mai, juni).
På Foreldreforeningens (les: foreldrenes) årsmøtet i september velges FAU-styret som har ansvar for foreldrenes virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og øvrige styremedlemmer.
Markeder
En viktig del av foreldres oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader. Julemarkedet, 17. mai og vårmarkedet er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale arrangementer som er svært miljøskapende, med sang, musikk, drama, fremvisning av elevarbeider, kafé og salg av hjemme- og håndlagde produkter.

Støtte til ulike formål
FAU har god økonomi takkes det årlige overskuddet fra markedene. FAU har blant annet støttet klasseturer, sosiale arrangementer og oppgraderinger på skolen og i skolegården.

To ganger per år kan både lærere, elevrådene og foreldre søke om midler til konkrete anskaffelser og sosiale formål som kommer skolens elever til gode. Søknadene drøftes på første FAU-møte etter fristen. Før drøftelsen blir det ved behov innhentet synspunkter fra lærerkollegiet.
Får søkerne innvilget søknaden, ber FAU dem å skrive et innlegg om anskaffelsen/ opplevelsen til fredagslappen.
Søknadsfristene er 1. oktober og 1. februar.
Mer info/ kontakt
I foreldreforeningens vedtekter kan du lese nærmere om organiseringen av foreldrearbeidet ved skolen. Les ellers FAUs velkomstbrev til nye foreldre og elever.

FAU kan kontaktes gjennom klassekontakter eller på mail:

ffgtsteinerskole@gmail.com
Bankkonto Steinerskolen Foreldreforening: 2050 02 62800
Steinerskolenes Foreldreforbund
De forskjellige steinerskolenes foreldreforeninger er tilknyttet Steinerskolens foreldreforbund (SFF). Gjennom foreldrebidraget betaler alle foreldre med barn på steinerskolene et bidrag til en fast daglig leder for dette landsdekkende foreldreforbundet

«Steinerskolens Foreldreforbund har en egen hjemmeside med relevant informasjon og artikler;
foreldrene.no.
Alle foreldre kan også ta direkte kontakt med daglig leder Hilde Lengali på mail; hilde.foreldrene.no, eller på telefon 97132313, for bistand eller spørsmål.