Stiftelsedokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik – Toten
26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik – Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter ved Steinerskolen Gjøvik – Toten, Østre Totenvei 14, 2816 Gjøvik. 16.10.2018 ble det avholdt årsmøte i stiftelsen Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik-Toten, følgende endringer ble gjort: FAU leders funksjonstid ble endret til 2 år. ____________________________________________________________
§ 1 Formål
Steinerskolens Foreldreforening har som formål:
• Fremme fellesinteressene til foreldrene
• Organisere foreldrenes deltakelse i skolen
• Medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
• Skape godt samarbeid mellom hjem og skolen
• Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
Dette arbeidet innebærer også økonomisk bistand til prosjekter som støtter opp om Foreldreforeningen sine formål. Formålet til Foreldreforeningen er således ikke å oppnå økonomisk gevinst ved sin virksomhet.
§ 2 Medlemskap
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen Gjøvik – Toten er medlemmer av skolens Foreldreforening.
§ 3 Foreldreforeningen og FAU sin organisering
Årsmøtet er Foreldreforeningens øverste organ. Foreldreforeningen har et arbeidsutvalg som kalles foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Det er FAU som har ansvaret for Foreldreforeningens virksomhet mellom årsmøtene. FAU skal stå for den daglige driften av Foreldreforeningen. FAU består av en representant fra hver klasse. Leder og kasserer i FAU velges blant klassekontaktene. Dersom ingen av klassekontaktene vil påta seg leder og/eller kasserer vervet, kan disse funksjonene velges blant øvrige medlemmer i Foreldreforeningen. Leder, nestleder og kasserer i FAU velges av årsmøtet, se § 8. FAU velger selv sin sekretær, som har en funksjonstid på 2 år. Medlemmer av FAU har møteplikt på møter i regi av FAU, og på årsmøtet. Ved forfall møter vararepresentant. Daglig leder har møterett på FAU sine møter.

§ 4 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte i Foreldreforeningen kan ikke motta honorar for sitt arbeid. Refusjon for faktiske utgifter innrømmes. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 5 Økonomi
FAU disponerer Foreldreforeningens midler. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer fra arrangementer i regi av Foreldreforeningen/FAU. Bevilgninger kan kun gis til søknader som flertallet i FAU godkjenner. Før FAU tar sin beslutning gis lærerne uttalelsesrett.
Prosjekter som vil bli støttet:
• Bearbeidelse og forbedring av skolens uteareal
• Innkjøp av aktivitetsapparater og annet lekeutstyr
• Leirskoleopphold/skoleturer
• Gjennomføring av aktiviteter for skoleklasser under organisert undervisningsopplegg
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i innen utløpet av september måned, er foreningens høyeste myndighet. FAU skal forberede og innkalle til årsmøte. Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på hjemmesiden til Steinerskolen Gjøvik – Toten. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt til FAU senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. FAU skal legge frem innstilling til vedtak i årsmøtesakene.
§ 7 Stemmerett og stemmegivning på årsmøtet
Alle medlemmer av Foreldreforeningen har stemmerett på årsmøtet, en stemme pr barn. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet velger selv ordstyrer og referent. Ordinært årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Årsbudsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg:
a) FAU sine lederverv; Leder, nestleder, og kasserer. Deres funksjonstid er 2 år for leder, og 2 år for nestleder og kasserer. Det bør unngås at flere av de som innehar lederverv i FAU går av samtidig.
b) Foreldrerepresentanter til Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik og Toten, med funksjonstid 2 år.
c) Valgkomité bestående av 2 personer, hvor en skal være leder. Deres funksjonstid er 2 år.
d) En foreldrerepresentant til å revidere årsregnskapet.
§ 9 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter avholdes når FAU bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.
§ 10 FAU
FAU skal arbeide med følgende oppgaver:
• Sørge for god informasjonsutveksling mellom skole og foreldre
• Formidle informasjon om foreldrenes oppgaver og rettigheter ved skolen. Aktivt stimulere medlemmene til positiv innsats til det beste for skolen. Alle nye foreldre skal få utdelt et skriv fra FAU med tydelig informasjon om hvem vi er og hva vi arbeider med.
• Etter behov opprette og koordinere arbeids- eller dugnadsgrupper for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse, se § 11.
• Motta og behandle søknader om midler som kommer inn. Disse midlene skal gå til formål som kommer alle elever til gode. Endringer av retningslinjer for disposisjon av slike midler vedtas av årsmøtet.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
• Sørge for at det avholdes møter i FAU, og påse at det føres referater i egen protokoll.
Møtene i FAU bør avholdes 1 gang pr måned i løpet av skoleåret, og innkalling skal skje med minst 1 ukes varsel. Alle medlemmer av FAU har stemmerett på møter i regi av FAU. FAU er vedtaksdyktig når minst halvparten av alle med stemmerett er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har avgitt sin stemme til. Møtene i FAU er åpne for alle medlemmer på skolen, med mindre fortrolige saker behandles.
§ 11 Komiteer og utvalg
FAU kan opprette komiteer, utvalg eller arbeidsgrupper for bestemte formål. Disse kan ledes av andre foreldre ved skolen. Foreldreforeningen sitt årsmøte gir fullmakt til FAU for opprettelsen av slike komiteer, utvalg og arbeidsgrupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Alle grupper og komiteer som er knyttet til FAU skal ha skriftlige retningslinjer og mandat. Gruppene konstituerer seg selv.
FAU arrangerer:
• Julemarked
• Vårmarked
• 17. mai fest
• Juletrefest
• Dugnader
En ansvarlig representant til julemarkedskomiteen og en til vårmarkedskomiteen velges av foreldrene i det enkelte klassetrinn. Deres funksjonstid er 2 år. Komiteene velger selv sin leder.
For komiteers/utvalgs/arbeidsgruppers økonomiske forpliktelser, kan ikke disse inngå avtaler eller representere FAU utad uten deres godkjennelse.
§ 12 Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for alle representanter av FAU.

§ 13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at endring kan vedtas. Forslag til endringer skal fremlegges skriftlig overfor FAU. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av FAU.