Vedtekter SFO

VEDTEKTER FOR FRITIDSHJEMMET (SKOLEFRITIDSORDNINGEN)
VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

1. FORMÅL

Fritidshjemmet (SFO) er et frivillig pedagogisk tilrettelagt fritidstilbud fortrinnsvis for barn i 1.-4. klasse. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag.

Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø er også gjeldende i skolefritidsordningen (jfr Opplæringslova § 9a).

Innhold
Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for trygghet, tilsyn, lek, ro og hvile. Kulturaktiviteter og sosial læring er andre viktige elementer i hverdagen. Fritidshjemmet (SFO) skal bidra til større helhet og sammenheng i barnas hverdag gjennom et nært samarbeid mellom hjem og skole. Fritidshjemmet skal ivareta det uformelle samværet med andre barn og voksne.

Bemanning og ledelse
Fritidshjemmet (SFO) skal ha en leder som ivaretar den daglige driften. Styret v/daglig leder har det overordnede ansvar for at regnskapstallene for SFO skal gå i null (0). Styret skal påse at det føres regnskap for SFO. Som pedagogisk personale ansettes den eller de som ut fra utdannelse og praksis er best kvalifisert til å virkeliggjøre fritidshjemmets formål. Det kreves tilfredsstillende politiattest, jfr Opplæringslova § 10-9. SFO skal ha en ansatt leder og antall assistenter som antall barn tilsier. Personalet har taushetsplikt, jfr Forvaltningsloven § 13.Veiledende bemanningsnorm skal være minimum 1 voksen pr. 13 plasser.

2. EIER
Fritidshjemmet (SFO) ved Steinerskolen Gjøvik-Toten eies av Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten. Skolen stiller lokaler og utearealer til disposisjon for SFO.

3. OPPTAK/OPPTAKSKRITERIER

Daglig leder, SFO-leder og ped.leder barnetrinn i samarbeid avgjør søknad om opptak. Inne skal arealene være ca 4 m2 pr barn. Arealene ute og inne skal være tilpasset den aktivitet som drives, og det fysiske miljøet i SFO skal være i samsvar med gjeldende retningslinjer i forskrift om miljørettet helsevern i skolen.

Barn i 1.-4. klasse kan søkes om plass på fritidshjemmet. I spesielle tilfeller kan barn tilbys å søke plass i fritidshjemmet dersom barnet kan nyttiggjøre seg eksisterende fritidshjemstilbud. Hvis det er flere søkere enn fritidshjemmet har plass til, avgjøres opptaket ut fra følgende kriterier:

Kriteriene prioriteres i denne rekkefølge:
 Barn fra 1.-4. klasse.
 Barn som etter sakkyndig vurdering anbefales et fritidshjems (SFO)-tilbud.

Ved opptak vil de yngste barna bli prioritert, basert på fødselsdato innenfor kalenderåret.

Opptaksperiode
Hovedopptak 1. juni for oppstart i august. Utover dette kan det søkes om plass gjennom hele året.
Det må søkes om plass på nytt for hvert skoleår. Søknaden gjelder for et år om gangen.

4. BETALING FOR OPPHOLDET

Rutiner for betaling av oppholdsavgift
Steinerskolens styre fastsetter satser for oppholdsavgift. Betaling for fritidshjem (SFO)-
oppholdet fordeles på 11 betalingsterminer pr år. Juli er betalingsfri.

Ekstradager i skolens ferier:
Kr 200,- pr dag for elever med fast, hel plass.
Kr 100,- pr dag for elever med fast, halv plass.

2

Friplass
Det gis ikke friplasser.

Sykdom hos barnet
Ved sykdom hos barnet gir fravær under en måned ikke rett til redusert betaling. Det kan innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover en måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

5. OPPSIGELSE

Oppsigelsesfrist
Det er 2 måneders oppsigelsestid som leveres skriftlig til SFO-leder.
Oppsigelse etter 1. april godtas ikke, og plassen må da betales ut juni.

Oppsigelse ved manglende betaling
Dersom betaling for 1 måned står ubetalt, sendes varsel om tap av plass. Varselet skal inneholde dato for utestengelse, restanse, og opplysninger om at kravet vil bli sendt til inkasso etter at utestengelsen er gjennomført. Daglig leder treffer vedtak om tap av plass. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra regelen om tap av plass.

6. LOKALITETER FOR FRITIDSHJEMMET (SFO)
Areal
1. – 4.klasse holder til i skolens lokaler i «Rødhuset» og har tilgang til skolens sal i Gulhuset.
Leksehjelp tilbys innenfor SFO-tiden, men er et tilbud til alle elever fra 1.-4.klasse, uavhengig av om de har plass i SFO.

7. ÅPNINGSTIDER
Som en prøveordning for høsten 2017 vil åpningstiden på morgen-sfo gjelde fra kl 07.00, mot før kl 07.30. Dette vil også gjelde ferieukene. Prøveordningen vil bli evaluert til jul.

Åpningstidene for høsten blir da: Alle skoledager kl. 07.00- 08.30 og 13.00-16.30.
Stengt: Hele juli og skolens jule- og påskeferie, samt på planleggingsdager for SFO-personalet.
Åpent: Ut juni, f.o.m. første hverdag i august. De 3 første dagene i høst- og vinterferien holdes åpent forutsatt at det er minimum 4 påmeldte. Åpningstid ferieuker fra 07.00 til 16.30. SFO følger skoleruta ellers.

8. FORSIKRINGER
Steinerskolen Gjøvik-Toten tegner forsikring for barna i fritidshjemmet. Skolen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på fritidshjemmet.

9. INTERNKONTROLLSYSTEM

Fritidshjemmet (SFO) følger Steinerskolens intern-kontrollsystem.
Formålet med intern-kontroll er å fremme:

 arbeidsmiljø og sikkerhet
 vern mot helse- og miljøskader
 vern av ytre miljøforurensning

10. OPPHØR

Et evt. opphør av fritidshjemmet (SFO) må vedtas i skolens styre.

Vedtatt av styret 10.06.2017.