Innskriving nye førsteklassinger høsten 2020. Vi sees den 14.11.19 kl 1730

Klasserom første klasse

Kjære snart førsteklassing og foreldre.

Steinerskolen Gjøvik-Toten er en friskole som holder til ved Mjøsa’s bredd på Gjøvik.

Skolen vår ønsker nå å invitere dere til å bli mer kjent med oss og hvilket tilbud vi har til elevene våre. Vi ønsker oss enda flere 1.klassinger til neste år.

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Den frie leken og barnas egen utforskertrang står sentralt. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!
Steinerskolens unike førsteklassetilbud er en svært viktig del av pedagogikken og steinerskolens egenart. I 1997 ble 6-årsreformen innført, med skolestart for 6-åringene. Det var en forutsetning at leken skulle stå i sentrum, men Kunnskapsløf-tet i 2006 innførte nye læreplaner der barnehagepedagogikk ble skjøvet til side og erstattet med skole. Hos oss får barna en myk overgang fra barnehage til skole. 1 skoleår inneholder mye lek og innlæring av fag gjennom praktiske oppgaver.

METODE
I utgangspunktet er Steinerskolen en 12-årig allmenndannende enhetsskole åpen for alle. På Steinerskolen Gjøvik-Toten har vi klasser fra 1.-10. Læreplanen er godkjent av offentlige myndigheter. Dette innebærer at den sluttkompetansen avgangselevene får etter 10.klasse, er likestilt med den offentlige skoles lærerplan med henblikk på overgang til andre skoleslag. Skolen er eksamensfri og bruker vurderinger i stedet for karakterer. Skolen skiller seg ut fra andre skoler hovedsakelig ved sin undervisningsmetode, og under følger litt mer info om de ulike sidene ved denne metoden.

Det ”talte ord”
Et fremtredende særpreg ved Steinerskolen er vektleggingen av «det talte ord”. All formidling av lærestoffet i grunnskolen baserer seg på lærerens muntlige fremstilling. Denne måten å undervise på gjør at vi ikke trenger så mange lærebøker. Elevene har riktignok tekstsamlinger i morsmål og fremmedspråk, og de lærer etterhvert å ta seg frem i og bruke oppslagsverk og faglitteratur som supplement til lærerens utlegninger, men utover dette benyttes trykte lærebøker i svært liten grad.

Hva er så fordelen med en slik metode? Først og fremst en levende og direkte undervisningssituasjon der læreren hele tiden har mulighet til å forme stoffet etter de spørsmål, tanker og behov som lever i klassen. En livfull, muntlig fremstilling åpner dessuten for at elever med svært ulik begavelse kan følge med i og engasjere seg i samme stoff.
Arbeidsboken
Etter lærerens presentasjon av undervisningsstoffet følger elevenes individuelle bearbeidelse av det samme. Hvordan bearbeidelsen skjer, vil avhenge av alder, innsikt og modenhet, men arbeidsboken inntar på alle trinn en helt sentral plass i denne prosessen. I arbeidsboka ”oppsummeres” undervisningsstoffet jevnlig i tekst og tegning, og den vil senere brukes som lesebok i forbindelse med repetisjon. I en viss forstand kan en si at elevene «lager sine egne lærebøker». Boken skal imidlertid ikke bare være en nøytral avbilding av undervisningen, men gjenspeile elevenes egne opplevelser og personlige uttrykk. Den blir etterhvert både redskap og et uttrykk for elevens individualisering av lærestoffet.
Det kunstneriske element
Lærestoffet kan også bearbeides på andre måter, f.eks. gjennom maling, sang, teater. Slike ”kunstneriske” aktiviteter vil på ulike klassetrinn ha sine egne timer på timeplanen, men de er også integrert i den allmenne arbeidsmetoden. De appellerer til barnas kreativitet og skaperevne og åpner for at elevene kan komme i et indre skapende forhold til undervisningsstoffet

Vi har avholdt to informasjonsmøter i høst og har innskriving den 15.11.18 kl1745-til 1830. Ta gjerne med barna hvis dere ønsker.de er hjertelig velkommen

Ønsker dere en samtale med oss, ta kontakt med daglig leder på kari.wilhelmsen@steinerskolen.no eller på telefon 99530544 slik at vi kan avtale et besøk

Torsdag den 14.11.19 kl 1730, er det innskriving for nye førsteklassinger med oppstart høsten 2020. Vi ønsker dere varmt velkommen.